ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการเพิ่ม “บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจใหม่

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการเพิ่ม “บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจใหม่ และการป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกระทำความผิด

เพื่อให้มีการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสมและคุ้มครองผู้ลงทุน ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่ม “บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจประเภทใหม่ตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ และการป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกระทำความผิด พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset custodial wallet provider) ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป* ต้องใช้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศซึ่งไม่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลของไทย พร้อมกันนี้ จากการหารือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิดทางกฎหมาย เช่น การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการฟอกเงิน เป็นต้น เนื่องจากไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ทำธุรกรรมได้ รวมทั้งมีสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นคริปโทเคอร์เรนซีประเภทที่สามารถปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรมได้ (privacy coins) ซึ่งอาจนำไปใช้กระทำความผิดได้ง่าย

ดังนั้น เพื่อให้มีการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสมและป้องกันไม่ให้ใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด หรือเป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและยึดอายัดทรัพย์สินของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะกำหนดแนวทางกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบหลักการในการประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดังนี้

(1) ประกาศเพิ่ม “ธุรกิจผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ที่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต. ก่อนการให้บริการ โดยต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด

(2) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ต้องทำหน้าที่เป็นผู้บริการเปิดกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet provider) และให้บริการแก่ลูกค้าที่เปิดกระเป๋ากับตนเอง หรือที่เปิดกระเป๋ากับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็น wallet provider รายอื่น เพื่อให้สามารถระบุตัวตนลูกค้าที่ทำธุรกรรมในระบบได้

(3) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการซื้อขาย privacy coins เพื่อให้สามารถติดตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระบบได้

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางกำกับดูแลดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=690 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : ponwat@sec.or.th baramee@sec.or.th หรือ napaporng@sec.or.th จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ufabet

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เป็นองค์กรอิสระ ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน้าที่หลักของ ก.ล.ต. คือ ดูแลกำกับตลาดทุน ซึ่งตลาดทุนนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ตลาดแรก หรือตลาดที่ออกหลักทรัพย์ใหม่
2. ตลาดรอง หรือตลาดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
เวลาที่นักลงทุนกำลังพูดถึงหุ้น IPO นั่นหมายถึง หุ้นที่กำลังถูกเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งแรก
โดย ก.ล.ต. จะทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทที่กำลังจะออกหุ้น IPO
สำหรับตลาดรองนั้น ก.ล.ต. มีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งกำกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้
รวมทั้งพิจารณาการกระทำผิดโดยการลงโทษแก่ผู้ที่ปั่นหุ้น หรือใช้ข้อมูลภายในมาซื้อขายหุ้น
บางคนอาจสงสัยว่า แล้ว ก.ล.ต. กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบทบาทต่างกันอย่างไร
ในส่วนตลาดหลักทรัพย์นั้นจะมีหน้าที่หลักคือ รับหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดรอง ดูแลระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งให้บริษัทจดทะเบียนส่งข้อมูลต่างๆ ตามกำหนดเวลาและช่วงที่บริษัทมีเหตุการณ์สำคัญ
โดยสรุปแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องระบบซื้อขาย ส่วน ก.ล.ต. มีหน้าที่กำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรม
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีใครบ้าง?
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายส่วนตั้งแต่ ประธานกรรมการ ก.ล.ต., ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, ปลัดกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงพาณิชย์, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการ ก.ล.ต.
แม้จะเป็นองค์กรอิสระ แต่ ก.ล.ต. ก็ต้องจัดทำงบการเงินขององค์กร โดยมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
ข้อดีของเงินดิจิทัลคือ ช่วยในการชำระเงินค่าสินค้าที่รวดเร็ว และสะดวกสบายได้ทั่วโลก ไม่ต้องผ่านตัวกลางซึ่งช่วยลดภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปได้
อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของเงินสกุลนี้คือ เรื่องการตรวจสอบการเดินทางของเงิน จึงทำให้บ่อยครั้งเงินดิจิทัลถูกใช้ในการฟอกเงิน หรือ การหลอกลวงผู้คนให้ไปร่วมลงทุน
ปัจจุบัน ในประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่จะดูแลการขึ้นทะเบียนของผู้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทย
สำหรับเรื่องต่อมาก็คือ การระดมทุนแบบใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
จากเดิมที่เราคิดว่า การระดมทุนจะมาจากตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนได้หลายรูปแบบ
อย่างในกรณีล่าสุด ก.ล.ต. ได้ประกาศให้ การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) แบบ Investment-based เข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น